РОЛЬ ВОКАЛЬНО-ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА XVIII СТОЛІТТЯ У ФОРМУВАННІ КИТАЙСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ШКОЛИ СПІВУ

  • Yujiao Ma Національна музична академія України імені П. І. Чайковського http://orcid.org/0000-0003-4794-5792
Ключові слова: вокальна академічна школа, християнські місії в Китаї, вокальна музика XVIII ст., опера, вокальна освіта, музичний театр

Анотація

Мета статті. Стаття присвячена генезису академічного вокаль- ного мистецтва в Китаї, типологічним зв’язкам із європейською во- кальною традицією, інтеграції європейського та китайського куль- турних просторів та місцю оперно-вокальної спадщини європейських композиторів XVIII ст. у формуванні національної академічної шко- ли співу. Методологія роботи. Використано методи історичного та культурологічного аналізу, що дозволяє визначити причинно-наслідкові зв’язки у формуванні академічної національної вокальної культури. На- укова новизна полягає у тому, що вперше систематизовано та струк- туровано процес становлення китайського академічного вокального мистецтва, визначено роль християнських місіонерів, виявлено, які вокальні твори формували вокальну академічну школу в країні. Висно- вки. Роль оперно-вокальної музики XVIII ст. у формуванні китайської академічної школи співу має історичні, географічні та ментальні осо- бливості. Непорушність багатовікової традиції професійного музичного (театрально-музичного) мистецтва було розхитано віяннями нового часу. Але цьому передував цілий процес проникнення європейської куль- тури та інтеграції з китайськими традиціями, чому сприяло поши- рення християнських місій, які водночас були освітніми та культур- но-мистецькими осередками. Американські місіонери Блісс Мітчел та Мілред Віант у викладанні спиралися на китайську музику (яку збирали та адаптували до богослужінь) та ораторіальні твори композиторів XVIII ст. Вокальна музика XVIII ст. на етапі формування академічно- го співу європейського зразка теж була частиною християнських місій, тому виконання «Месії» Г.Ф. Генделя, «Створення світу» Й. Гайдна, Пасхальної ораторії «Kommt eilet und laufet» та кантати «Lobet Gott in seinen Reichen» Й.С. Баха були пов’язані з урочистими заходами до християнських свят. Перші професійні вокалісти, які здобули визнання в Європі (Лан Юйсю, Хуан Юкуй, Чжоу Сяоянь), у свій час отримали освіту в місіонерських осередках, де вивчали західну культуру та мови.

Посилання

1. Ван Дон Мэй Великий Шелковый путь в истории китайской музыкальной культуры : автореф. дисс. … канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2004. 32 с.
2. Жень Шуай Китайская «образцовая революционная опера»: жанрово-стилевые особенности : дисс. … канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2019. 240 с.
3. Мартынов Д.Е. Иностранные миссионеры в Китае ХIX – начала ХХ в.: специфика деятельности (на примере провинции Шаньдун). Вестник ТГГПУ. 2008. № 3 (14). С. 40–45.
4. Чень Ин Диалог музыкальных культур Европы и Китая в свете религиозных контактов. Актуальные проблемы высшего музыкального образования. Научно-аналитический, научно-образовательный журнал. Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2013. № 2 (28). С. 54–56.
5. Чень Ин Китайская опера ХХ – начала ХХІ века: к проблеме освоения европейского опыта : автореф. дисс. … канд. искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2015. 26 с.
6. Wiant A. A. A New Songs For China. Victoria : Trafford Publishing, 2003. 383 р.
7. Tieyi Zhang The first generation of Chinese art song : Dis… of Doctor of Musical Arts. Lowa, 2019. 66 p.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА