ПРИНЦИПИ І ТЕХНІКИ КОМПОЗИЦІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (ХІ–ХV СТ.) ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КОНТРАПУНКТУ

Ключові слова: західноєвропейське Середньовіччя, варіантність, історія контрапункта, музичне мислення, композиторська техніка, остинатність, поліфонія, поліфонічні форми і жанри.

Анотація

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія контрапункту» є ознайомлення з основними історичними тенденціями та проявами контрапункту, основними різновидами контрапунктичної техніки в умовах різноманітних складів письма в процесі становлення поліфонічних форм та жанрів. Актуальність запропонованої теми зумовлена необхідністю обґрунтування універсальних основ музичного мислення епохи Середньовіччя, її засадничих принципів і композиційних технік. Знання основ контрапункту епохи Середньовіччя для розуміння композиторських технік письма ХХ ст. є засадничим, тому вивчення їх у курсах «Поліфонії» та «Історії контрапункту» вбачається за необхідним. Мета роботи – визначити методологічні аспекти викладання принципів і технік композиції західноєвропейського Середньовіччя (ХІ–ХV ст.) в курсі «Історія контрапункту». Методологія дослідження спирається на загальні та спеціальні методи: системний, структурно-функціональний, порівняльний, текстологічний, метод інтонаційного аналізу. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні принципів і технік композиції західноєвропейського Середньовіччя (ХІ–ХV ст.) як універсальних основ музичного мислення того часу. В статті підкреслюється значення літургійної монодії як тектонічної основи раннього багатоголосся, докладно характеризується метод одночасного комбінування (або координації) різних за своїми функціями мелодико-структурних елементів, дискантове (мотетне) багатоголосся, остинатно-варіантне формотворення. У висновках визначаються першочергові завдання з вивчення принципів і технік композиції західноєвропейського Середньовіччя, підкреслюється, що їх розуміння сприяє усвідомленню головних жанрово-стильових тенденцій в історичному процесі розвитку контрапункту в західноєвропейському музичному мистецтві.

Посилання

1. Беліченко Н. Неімітаційна поліфонія у світлі хронотипології поліфонічних систем. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА ім. А. В. Нежданової. Одеса : Друкарський дім, 2017. Вип. 24. С. 198–210.
2. Верба О. Генезис вариантности в современной музыке Українське музикознавство : наук.-метод. зб. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. Київ, 2004. Вип. 33. С. 464–474.
3. Мірошниченко С. Поліфонологія як музикознавча дисципліна та національна природа української професійної музики : моногр. Одеса : Астропринт, 2012. 296 с.
4. Приходько І. Елементарний контрапункт в теорії строгого стилю: автореф. дис... канд. мистецтв. Харків, 2007. 16 с.
5. Пясковський І. Поліфонія: навч. посіб. Київ : ДМЦНЗКіМУ, 2003. 242 с.
6. Хоминський Й. Історія гармонії та контрапункту / пер. з пол., вступ. ст. і прим. Л. Грабовського. Київ : Музична Україна, 1975. Т. 1. Первісне багатоголосся. Доба органуму. Поліфонія середньовіччя. 576 с.
Опубліковано
2023-11-29
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА