ФОРТЕПІАННА ГРА ЯК ХУДОЖНІЙ МУЗИЧНИЙ ДИСКУРС

  • Kateryna Ivanivna Yerhiieva Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: комунікативна інтенція, комунікативна ситуація, інтенціональний стан, типологія фортепіанного виконавського дискурсу

Анотація

Мета роботи – дослідження фортепіанного виконавського художнього дискурсу та його інтенціо- нальної структури. Створення типології дискурсів, притаманних фортепіанному виконавському мис- тецтву, на основі їхніх інтенціональних властивостей, вивчення характерних особливостей кожного окремого типу дискурсу. Методологія дослідження спирається на дискурсивний, лінгвістичний і фе- номенолого-герменевтичний підходи. Завдяки комплексу даних методів виникає можливість вивчення фортепіанної гри як комунікативної події, з урахуванням концертно-сценічних умов функціонування фортепіанного виконавського мистецтва. Наукова новизна – використання дискурсивного підходу до вивчення фортепіанної гри, виявлення її інтенціональних основ та створення типології виконавських фортепіанних дискурсів. Досягається новий рівень вивчення способів ігрової організації фортепіанно- виконавського мовлення, пропонується суттєве оновлення актуальної виконавської термінології. Висновки. Виявлена продуктивність застосування дискурсивного підходу до вивчення фортепіанного виконавського мистецтва. Доведено, що основою для вибору того чи іншого виконавського дискурсу та засобів його реалізації є не тільки текст виконуваного твору й авторські ремарки, а й особистісний інтенціональний стан піаніста. Виявлено, що музично-виконавський художній дискурс має три основні рівні функціонування, як-от: 1) реалізація авторського задуму й інтенцій, які лежать в основі образного змісту твору; 2) реалізація інтенції артиста, яка лежить в основі тієї чи іншої комунікативної події та зумовлює той чи інший тип музично-виконавського художнього дискурсу: такий, що аргументує; такий, що агітує; епідейктичний, евристичний або гедоністичний; 3) розкриття артистом свого осо- бистого світосприйняття, своєї суб’єктивної художньої картини світу, основою для якої є естетичне ставлення до дійсності. Артист втілює її в образній формі у процесі гри на інструменті, за допомогою обраних музикантом текстів та виконавських засобів виразності.

Посилання

1. Антарова К. Беседы К.С. Станиславского в Студии Большого театра в 1918–1922 гг. Москва : Искусство, 1952. 178 с.
2. Бонфельд М. Музыка: язык или речь? URL: http://opentextnn.ru/old/music/Perception/index.html@id=1416 (дата звернення: 01.06.2020).
3. Бонфельд М. Музыка: язык, речь, мышление. Москва, 1991. 125 с.
4. Єргієв І. Артистичний універсум музиканта-інструменталіста : дис. … докт. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 2016. 453 с.
5. Єргієва К. Фортепіанна гра як жанрово-комунікативний та інтерпретативно-стильовий феномен : дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Одеса, 2019. 245 с.
6. Єргієва К. «Музичне повідомлення» піаніста як результат єдності внутрішнього і зовнішнього у процесі фортепіанної гри. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : збірник наукових праць. Київ : Міленіум, 2017. Вип. 3. С. 154–159.
7. Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». Пер. с дат. Н. Исаевой, С. Исаева. Москва : Академический проект, 2012. 607 с.
8. Матвеева Т. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. 562 с.
9. Мелик-Пашаев А. Из опыта изучения эстетического отношения к действительности. Вопросы психологии. Москва, 1990. № 5. С. 22–31.
10. Михальская А. Основы риторики. Москва : Просвещение, 1996. 416 с.
11. Новая философская энциклопедия : в 4-х т. URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01a9e2f675561f7309da73a9 (дата звернення: 08.06.2020).
12. Нормуродова Н. Художественный дискурс и языковая личность в свете актуальных лингвистических направлений. Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2015. № 2. С. 12–15.
13. Роллан Р. Жизнь Бетховена. Москва : Музыка, 1964. 96 с.
14. Серль Дж. Природа интенциональных состояний. URL: https://texts.news/filosofiya-uchebnikbesplatno/djon-serl-priroda-intentsionalnyih-18262.html (дата звернення: 02.06.2020).
15. Станиславский К. Работа актера над собой. Москва : Эксмо, 2013. 448 с.
16. Фромм Э. Человек для себя. Пер. с англ. А. Александровой. Москва : АСТ, 2017. 320 с.
17. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Санкт-Петербург, 2008. 212 с.
18. Ярцев А. Михаил Щепкин. Его жизнь и сценическая деятельность. Москва : Директ-Медиа, 2016. 189 с.
Опубліковано
2020-03-02
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА