ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ В КУРСІ ЧХП: ПРЕДМЕТНИЙ ЗМІСТ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

  • Iryna Oleksandrivna Shatova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-4646-4575
Ключові слова: хорова партитура, виконавський аналіз, системний підхід, засоби музично-виконавської виразності

Анотація

Метою статті є подальша розробка теорії і методики виконавсько- го аналізу в курсі читання хорових партитур (ЧХП), спрямованих на удосконалення та розвиток диригентсько-хорової освіти на сучасному етапі. Наукова новизна роботи полягає в системному підході до вико- навського аналізу хорового твору в курсі ЧХП на основі широкого уза- гальнення історично накопиченого і сучасного досвіду вивчення хорового мистецтва, а також в інтеграції аналізованого матеріалу на основі ви- конавського підходу в контексті музично-стильових явищ. Методологія. У дослідженні використовуються аналітичний, музикознавчий, хорознав- чий, функціональний підходи, які створюють єдину основу дослідження питань методики виконавського аналізу хорового твору в курсі ЧХП. Висновки. У даний час виявляється практична необхідність у вивчен- ні актуальних тенденцій виконавського аналізу хорового твору в курсі ЧХП. Таке становище викликане надзвичайною розширенням (історич- ним, стилістичним, національним) хорового репертуару. Проблема ви- конавського аналізу хорового твору набуває особливого значення: вихід у сферу історико-стилістичної і виконавської проблематики. Із цим пов’я- заний розгляд хорової творчості як системи композиційних, виконавських принципів, а також як єдність технічних прийомів і смислових значень. А саме – створення системного методологічного підходу з позиції музично-виконавської виразності, точніше в комплексі засобів вокально-хорової технології і виконавських прийомів хорового диригента на основі музично- стильових явищ. Вміння на фортепіано втілювати музично-виконав- ський замисел, закладений у хоровій партитурі, вибір хормейстерських прийомів із подолання вокально-хорових труднощів – основні завдання, що стоять перед студентом під час виконавського аналізу хорового твору. Їх рішення має базуватися на навичках і знаннях, отриманих під час ви- вчення спеціальних і теоретичних дисциплін.

Посилання

1. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып. 3, в двух частях: ч. 1. Москва : Музыка, 1977. 129 с.
2. Апексимова M. Формирование навыков чтения с листа в процессе преподавания хоровых дисциплин. Совершенствование хорового образования в свете реформы высшей школы: сб. ст. ГМПИ им. Гнесиных. Москва, 1989. Вып. 107. С. 99–109.
3. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс: в 2 кн. Ленинград : Музгиз, 1963. 380 с.
4. Бутенко Л. О внутреннем видении художественных образов (вопросы технологии художественного мышления). Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Одеса : Друкарський дім, 2004. Вип. 5. С. 328–341.
5. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. Москва : Музыка, 1987. 95 с.
6. Казачков С. От урока к концерту. Казань : Изд-во Казанского университета, 1990. 344 с.
7. Калашникова Н. Формирование навыков целостного восприятия хоровой партитуры у будущего дирижера-хормейстера в процессе высшего профессионального образования : автореф. дис. … канд. искусств. : 13.00.02. Екатеринбург, 2006. 20 с. URL : http://www.dissercat.com/content/.
8. Коловский О. Анализ хоровой партитуры. Хоровое искусство / ред.-сост. А.В. Михайлов, К.О. Ольхов, Н.В. Романовский. Ленинград : Музыка, 1967. С. 29–42.
9. Лапидус Ф. Вопросы методики и чтения хоровых партитур в классе концертмейстерства: машинопись / Библиотека ОНМА им. А.В. Неждановой. Одесса, 1970. 12 с.
10. Пигров К. Руководство хором. Москва : Музыка, 1964. 220 с.
11. Полтавцев И., Светозарова М. Курс чтения хоровых партитур. Вып. 1. Москва : Музыка, 1964. 296 с.
12. Сіненко О. Читання партитур : пратикум. Київ : Видавництво Ліра, 2017. 84 с.
13. Тевлин Б. Хрестоматия по чтению хоровых партитур: Хоровая музыка эпохи Возрождения. Москва : Музыка, 1983. 157 с.
14. Тевосян А. Специфика курса анализа музыкальных произведений на дирижерско-хоровом факультете. Вопросы хорового образования: сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Москва, 1985. Вып. 77. С. 58–74.
15. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Музыкальное произведение как феномен : учебное пособие для музыковедов консерватории. Москва : Научно-творческий центр «Консерватория», 1990. 260 с.
16. Чуков С. Курс методики преподавания чтения хоровых партитур в вузе. Совершенствование хорового образования в свете реформы высшей школы. Москва : ГМПИ им. Гнесиных, 1989. Вып. 107. С. 69–75.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА