ВІРТУАЛЬНИЙ ХОР ЕРІКА ВІТАКЕРА: ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ

  • Iryna Oleksandrivna Shatova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-4646-4575
Ключові слова: сучасна хорова музика, віртуальний хор, пандіато- нічний стиль, пандинаміка, нові хронотопи

Анотація

Метою статті є визначення значення хорових інновацій Еріка Вітакера в контексті актуальних стильових тенденції розвитку су- часної хорової музики. Пояснюється стильова унікальність творчого проекту композитора у сфері організації хорового колективу у вірту- альному інтернет-просторі і, відповідно, визначення основних принципів формування виконавської стилістики. Наукова новизна роботи полягає у спробі музикознавчої оцінки нових функціональних можливостей вір- туалізованого простору мови хорової музики, запропонованого Еріком Вітакером, яке виявилося включеним у сучасний хоровий репертуар. Висновки. Культурно-історичне і ситуативно-прикладне значення хо- рових інновацій Еріка Вітакера розкривається в контексті провідних стильових тенденцій розвитку сучасної хорової музики. Нині спостері- гається особлива актуальність у вивченні унікальної виконавської сти- лістики хорових творів Вітакера, які активно включилися в культурну реальність сучасного музичного мистецтва. Американський композитор і диригент вразив глобалізовану культурну свідомість безпрецедентною ідеєю музично-комунікативної творчої співпраці, безмежно і нескінчен- но розширюючи обсяг виконавців і, відповідно, звучання хору. Створю- ється новий змістовний простір хорової музики, який дослівно реалізує ідею «обійміться мільйони» засобами Facebook, Twitter та You Tube – віртуальний хор. Так, відтворюється віртуальне й реальне охоплення хоровим звучанням усього людства. Нові хронотопи хорової музики XXI століття, які зумовили висунення на перший план звукової техно- логії сонористики та алеаторики, забезпечують провідні семантичні позиції звукової барвистості хорового тембру і принципово іншої органі- зації фактури з її гармонійними складниками. Сучасний рівень розвитку хорового мистецтва висуває підвищені вимоги до вивчення хорової звуч- ності, її основних елементів. Інноваційна хорова реальність організовує нові функціональні можливості віртуалізованого хорового простору, нові програмні образні властивості хорової музики.

Посилання

1. Акопян Л.О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. Москва : Практика, 2010. 855 с.
2. Батюк И. К проблеме исполнения Новой хоровой музыки XX века : автореф. дис. … д-ра. искусств. : 17.00.02 / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского. Москва, 1999. 47 с.
3. Білявський Є.Г. Засвоєння сучасної музичної мови в хорі. Київ : Музична Україна, 1984. 40 с.
4. Бондар Є.М. Надекспресивне інтонування в контексті сучасної хорової творчості : авторефер. дис. ... канд. мистец. : 17.00.03 / ОНМА ім. А.В. Нежданової. Одеса, 2005. 16 с.
5. Губанов Я. Кластер как интонация. Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования. Киев : Музична Україна, 1989. С. 74–82.
6. Кошкарева Н.В. Хоровая композиция в современной отечественной музыке : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : спец. «Музыкальное искусство». Москва, 2007. URL.: http://www.dissercat.com/content/
7. Лащенко А.П. Новітні тенденції сучасного хорового мистецтва України. Музичне виконавство. Книга сьома. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ, 2001. Вип. 18. С. 8–25.
8. Тевлин Б.Г. Хоровые пути. Статьи. Воспоминания. Материалы. [ред.-сост. В.С. Ценова]. Москва : Музыка, 2001. 381 с., нот., ил.
9. Шульгин Д.И. Словарь музыковедческих терминов и понятий. Москва, 2010. URL.: https://refdb.ru/look/2594929-pall.html.
10. Hall, Angela. Added-Tones Sonorities in the Choral Music of Eric Whitacre D.M.A. diss., University of Washington, 2012. URL: https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.
11. Larson, Andrew Lloyd. Textural and Harmonic Density in Selected Choral Works (1992-2003) by Eric Whitacre. D.M.A. dissertation, University of Illinois at Urbana – Champaign, 2004. URL: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/85739
12. Lynch, Shane M. Music Historiography and Useful Style Histories: The Case for the Evolving Era of Neo-Impressionism and its Influence on American Choral Music of the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries. D.M.A. diss., University of Washington, 2008. URL.: http://www.inform.kz/rus/article/2452616 http://ericwhitacre.com/
13. Phillip A. Swan. In His Own Words: The Choral music of EricWhitacre from 1991-2004. D.M.A. dissertation, University of Miami, 2016. URL: https://scholarship.miami.edu/discovery/delivery
14. Eric Whitacre. URL: http://www.facebook.com/pages/EricWhitacre/
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ