ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗИКАНТІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Oleh Pavlovych Badalov Чернігівська філія Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв http://orcid.org/0000-0002-2706-1458
Ключові слова: Чернігівщина, регіональний культурний простір, фортепіанне виконавство, баянна школа, камерний хор ім. Д. Борт- нянського

Анотація

Мета публікації – дослідження мистецької діяльності музикантів Чернігівщини, що діяли у другій половині ХХ ст.: фольклориста, засно- вника аматорського хорового руху В. Полевика, фундаторів регіональних виконавських шкіл В. Розен (фортепіано) та А. Стриги (баян), репре- зентанта камерного хорового виконавства Л. Боднарука. Методологія дослідження базується на джерелознавчому, історико-хронологічному, логіко-узагальнюючому методах для аналізу періодичних, епістолярних джерел та мемуаристики, з’ясування фактів життєтворчості мит- ців, визначення їх місця у регіональному культурному просторі. Наукова новизна статті полягає у формуванні комплексного погляду на культурне життя Чернігівщини другої половини ХХ ст. як феномена життєтвор- чості провідних музикантів регіону. Висновки. Результати дослідження доводять, що творчість досліджуваних митців мала вагомий вплив на розвиток регіонального культурного простору. Діяльність В. Полевика із заснування аматорських хорових колективів сприяла активізації регіо- нального хорового життя, що стало передумовою професіоналізації на- родного хорового виконавства Чернігівщини шляхом створення у 1979 р. ансамблю пісні і танцю «Полісся» обласної філармонії. Вагома фольклор- но-етнографічна робота В. Полевика знайшла продовження у діяльності філармонійного ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди», створе- ного у 2002 р. Музично-педагогічна діяльність В. Розен та А. Стриги протягом другої половини ХХ ст. охоплювала всю Чернігівщину, сприяла підвищенню рівня загальної музичної культури слухачів, стимулювала професійне орієнтування юнацтва, дозволяла студентам-виконавцям на- бувати виконавського досвіду, слугувала поширенню академічної музичної культури. Результативна участь у конкурсах, продовження навчання у консерваторіях засвідчує високу фахову підготовку учнів В. Розен та А. Стриги. Творча діяльність Л. Боднарука сприяла відродженню й поши- ренню на Чернігівщині традицій камерного хорового виконавства, появі у 1990-х рр. нових музичних феноменів регіонального (дитячі хорові фес- тивалі) та загальнонаціонального значення (камерний хор ім. Д. Борт- нянського), що сприяло інтеграції культурного простору Чернігівщини у національний та європейський культурний контекст.

Посилання

1. Бадалов О. Ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди» як новатор народного хорового виконавства Чернігівщини. Культура і сучасність. Київ : Міленіум, 2013. № 2. С. 162–166.
2. Барсова Л. Роль творческой личности в формировании художественной жизни епохи (на примере жизни и творчества Н.А. Римского-Корсакова и его ближайшего окружения) : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра культурологии : спец. 24.00.01. Санкт-Петербург, 2007. 43 с.
3. Боднарук Л. Спогади. 2003. Архів О. Бадалова. 15 арк.
4. Боднарук Л. З чистого джерела. Деснянська правда. 1982. 19 листопада.
5. Вечоренко П. Зі званням лауреата. Деснянська правда. 1995. 15 червня.
6. Гайдей І. Капела імені Бортнянського. Музика. 1999. № 3.
7. Галковська Н. Грай, мій баян. Комсомольський гарт. 1988. 20 травня.
8. Драго І. Характеристика творчої та науково-педагогічної діяльності В.А. Розен. 1990. Архів О. Бадалова. 1 арк.
9. Кавунник O. Успіх ніжинських студентів. Деснянська правда. 1988. 31 січня.
10. Кавунник О. Є в нас гордість, і є краса. Вісті. 1999. 2 липня.
11. Кавунник О. Музиканти Ніжина: музично-краєзнавчий довідник. Ніжин : МІЛАНІК, 2008. 188 с.
12. Коваль П. Гість з музичного училища. Під прапором Леніна. 1966. 23 березня.
13. Коменда О.І. Універсальна творча особистість в українській музичній культурі : автореф. дис. на здобуття вч. ступеня д-ра мистецтв. : спец. 17.00.03. Київ : НМАУ ім. П. Чайковського, 2020. 35 с.
14. Крупеніна Л. Особистість митця як чинник розвитку культурного простору міста. Аркадія : мистецтвознавчий і культурологічний журнал. Херсон: Грінь Д.С., 2014. № 4 (41). С. 60–63.
15. Подвижник у збиранні, збереженні i пропаганді пісенної спадщини Чернігівщини Василь Полевик: збірка матеріалів. Займище : Центральна бібліотечна система, 2010. 20 с.
16. Сто років. Чернігівське музичне училище ім. Л.М. Ревуцького. / Ред.-упор. В. Суховерський. Чернігів : Стар, 2004. 172 с.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА