ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ СТИЛЬОВОГО ФЕНОМЕНУ «НОВОЇ ПРОСТОТИ»

  • Oleksandra Andriivna Ovsiannikova-Trel Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-1969-5530
Ключові слова: «нова простота», «нова музика», простота, новиз- на, творча установка, музична мова, краса, консонанс

Анотація

Мета статті – позначити системні стильові рівні «нової просто- ти» як явища сучасного музичного мистецтва в контексті змістовного сенсу його понятійного аналога. Методологія дослідження спирається на комплексне використання системного і структурно-функціонально- го методів, компаративістики, музично-історичного підходу, а також музикознавчого методу жанрово-стильового аналізу. Наукова новизна дослідження зумовлена теоретичною розробкою жанрово-стильових нормативів «нової простоти» в аспекті їх системної взаємодії та ін- дивідуально-стильових проявів. Висновки. Основним фактором новизни в стильовій концепції «нової простоти» є композиторська установка на повернення втрачених смислів і можливостей музичної мови шляхом зміни інтелектуального та структурного принципу музичної компози- ції на емоційний, що відображає ідею реабілітації лірико-сповідального дискурсу композиторської творчості як актуальної для музичного мис- тецтва на межі XX–XXI століть. Виникнення цього прагнення цілком закономірно в загальному контексті розвитку європейського музично- го мистецтва минулого століття, що зазнало радикального розриву із традиціями не тільки художньо-естетичного порядку, а й філософ- сько-світоглядними, що породило потребу емоційного переживання му- зики і смислової визначеності її інтонаційного словника. Так, серед ос- новних втрачених смислів музики виявляється краса і ясність музичного вираження, що стають основними інтенціями тієї композиторської творчості, що репрезентує стильову тенденцію «нової простоти», і що зумовлюють централізацію консонансу в системі музичної мови того чи іншого композитора, а також принцип простої фактури, що забезпечує «прозорість» музичного сенсу за допомогою «відкритості» першоелемен- тів музичної мови (мелодії, ритму і гармонії). Ще один рівень «нового» в «новій простоті» проявляється не стільки в музично-технологічній площині, скільки в концептуальній – у самому композиторському розу- мінні новизни як необхідного чинника музичної творчості. Це розуміння полягає у відмові від авторського «маркеру» музичної мови, а також у принципі маніпулювання «словниковим запасом» минулих епох європейського музичного мистецтва, що апріорі породжує інтертекстуальні властивості музичного тексту та його діалогічний зміст.

Посилання

1. Арановский М. Музыка. Мышление. Жизнь. Статьи, интервью, воспоминания. Москва : Государственный институт искусствознания, 2012. 440 с.
2. Бобровский В. О переменности функций музыкальной формы. Москва : Музыка, 1970. 228 с.
3. Булошников М. Валентин Сильвестров вчера и сегодня: к проблеме «слабого стиля». Актуальные проблемы высшего музыкального образования. Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки. 2010. № 1. С. 6–8.
4. Грачёв В. Религиозная музыка В. Мартынова: преображение «новой простоты» и минимализма. Педагогика искусства: электронный научный журнал. Институт художественного образования российской академии образования. 2009. № 3. URL : http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/grachev_vyacheslav_nikolaevich.pdf.
5. Искусство спустилось с небес на землю. Очень жаль. Интервью Георгса Пелециса. АфишаDaily, 19 марта 2014. URL : https://daily.afisha.ru/archive/volna/heroes/iskusstvo-spustilos-s-nebes-na-zemlyu-ochen-zhal/.
6. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под ред. В.В. Бычкова. Москва : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 607 с.
7. Манн Т. Доктор Фаустус. Москва : Республика, 1993. 431 с.
8. Музыка – это звучащая красота. Интервью Г. Пелециса. Мальтийский вестник. 25 июня, 2015. URL : https://maltavest.com/publikaczii/georg-peleczis-muzyika-eto-zvuchashhaya-krasota.html.
9. Прокофьев С. Страницы биографии. Советская музыка. 1991. № 4. С. 62–70.
10. Филенко Г. Французская музыка первой половины ХХ века: Очерки. Ленинград : Музыка, 1983. 231 с.
11. Холопова В. Музыка как вид искусства: учебное пособие. Санкт-Петербург : Лань, 2000. 319 с.
12. Цукер А. Между моцартианстовом и соцреализмом. URL : http://www.rostcons.ru/assets/works/zucker-02.pdf.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА